Darrera actualització

EL CLUB

Presentació

Dades del Club

Estatuts

La Directiva

Equip Tècnic

El Pavelló

Com arriba

Filosofia

Regim Disciplinari

 
TEMPORADA 03/04

Calendari i Resultats

Classificacions

Resum Jornada

Horaris Entrenaments

Comunicats

Els Equips

 
FOTOGRAFIES

Historia del club

Esdeveniments

 
OCI

Fòrum

Xat

Contacte amb nosaltres

Links

  
NORMATIVA DE RÈGIM INTERN
 

Tal i com ve reflexat damunt la constitució Espanyola:

 

Tot espanyol te dret a la pràctica esportiva. La Carta Magna reconeix damunt l'article 43.3 el que els poders públics fomentaran la educació sanitària, la educació física i l'esport. Així mateix facilitarà l'adequada utilització de l'oci.

 

Creiem que una pràctica esportiva sense una coherència, disciplina i orde no té raó de ser ni lògica, per això hem creat aquesta normativa interna del Club.

 

Aquesta normativa es un recull d'obligacions i drets que hauran de complir tots el integrants de  totes les seccions del Club (Entrenadors/es, jugadors/es i delegats/des), amb aquest document no es pretén crear problemes o complicacions a ningú, sinó al contrari: facilitar les coses a tots els integrants del club.

 

NORMES:

 

 1.- Tots/es els/les jugadors/es una vegada firmada la fitxa pertanyen al Club a tots els efectes i no podran disputar cap competició ni entrenament fora del seu equip a menys que hagi estat autoritzat pel seu entrenador/a.

La falta de pagament de les quotes d’inscripció (s’han de pagar quan es firma la fitxa) o periòdiques que es fitxin per la Junta Directiva suposaran la baixa del Club.

 

 2.- Els desplaçaments dels integrants dels diferents equips es faran amb BUS, les quotes del Bus a càrrec dels jugadors/es es pagaran amb puntualitat dins el plaç d’una setmana de la presentació del rebuts per part del Delegat de cada equip.

 

 3.- Els jugadors/res  tindran l’obligació de fer-se una revisió mèdica - esportiva, abans de començar la temporada (no servirà la del metge de capçalera), el Club demanarà hora al gabinet del CIM per fer-la conjunta i es farà càrrec del cost de la mateixa.

 

 4.- Els membres del Club  hauran de tenir cura del material i equipaments, així com de les instal·lacions. Tot el material es tornarà al seu lloc un cop acabada l’activitat procurant  que tot quedi ben ordenat. L’entrenador/a es el/la responsable de fer complir la norma, i els usuaris els obligats a complir-la. Qualsevol anomalia a les instal·lacions, al material o als equipaments, s’ha  de comunicar el més aviat possible a la directiva del Club.

Els equipatges oficials de joc son del Club ,els xandalls, calces, sabates i camisetes d’entrenaments son particulars, (es recomana l’ús de sabates de pista i sabates de carrer, i tenir un joc d’us exclusiu  per a practicar l’esport de bàsquet).Totes la roba del Club s´ ha de tornar el darrer partit de la temporada.

 

 5.- S’han de respectar els dies i les  hores d’entrenament tant d’entrada com de sortida de la pista. No s’ha de  molestar als altres jugadors/es durant els seus respectius entrenaments . Es molt  important  l’assistència i màxima puntualitat als entrenaments, partits i altres convocatòries. S’han de justificar les faltes d’assistència i puntualitat al respectiu entrenador/a amb el màxim temps d´ antelació.

 

 6.- Normes de higiene personal : dutxar-se desprès de l´ entrenament  i/o partit es OBLIGATORI , (tovallola individual, us de xancletes o similars per la dutxa , ungles ben tallades i curtes.).

      Prohibició de consum d’alcohol i altres drogues dins les instal·lacions o durant les activitats esportives  ( partits, desplaçaments, entrenaments, etc. ...... ). Aquesta recomanació es  extensible a tots els altres membres del Club o acompanyants .

 

 7.- Normes de comportament a seguir durant els traslladis,  durant i després dels partits.  Respecte als directius, entrenadors, delegats i els demés companys ha d´ ésser correcta i respectuosa , fora insults ni agressions a ningú. Respecte al equip contrari i àrbitres, s’ha de saludar al finalitzar el partit passi el que passi. Les instal·lacions i mobiliari dels camps que visitarem, les utilitzarem correctament com si fossin nostres.

 

 8.- Lesions : Es recomana l’assistència als entrenaments per a entrenar les parts dels cos no lesionades i per fer la recuperació més ràpida de les lesions,  també assistir als partits per animar i fer equip.

Cada equip contarà amb una farmaciola, la qual sempre ha d’estar ben preparades pels primers auxilis que es puguin haver de donar. L’encarregat de la farmaciola es el Delegat de cada equip.

 

 9.- Habilitació per a jugar a categories superiors . Es una obligació de tots el/les jugadors/es , així com  participar a partits i entrenaments. La convocatòria es farà  a criteri dels entrenadors. Per damunt         l´ individu hi ha l´ equip, per damunt l´ equip hi ha el Club.

 

10.- Ser puntual als entrenaments i convocatòries.

 

11.- Atendre les explicacions de l´ entrenador i no distreure quan l´ entrenador està parlant.

 

12.- No parlar, durant l'entrenament o el partit, amb persones llunyanes a  l´ equip.

 

13.- Acceptar sempre les decisions de l´ àrbitre com a definitives.

 

14.- Respectar sempre les decisions de l´ entrenador, mai qüestionar  l´ autoritat de l´ entrenador.

 

15.- Gaudir del joc, amb la millor actitud.

 

16.- Vestir roba esportiva als entrenaments i amb l´ equipatge de joc als partits. Evitar portar rellotges, cadenes i arracades. Sortir a la pista de joc amb el cabell ben recollit i les sabates ben cordades.

 

17.- Abans de saber dominar la pilota, el/la jugador/ra ha de saber dominar el seu geni.

 

18.- Les multes als/les jugadors/res, per sancions federatives originades per comportaments incorrectes en el partit, seran pagades pel propi jugador/a (ò els seus pares).

 

19.- En el cas que un/a  jugador/a reincideixi en actituds greus d´ indisciplines, el seu cas passarà directament a la Comissió de Disciplina del Club, la qual resoldrà la sanció corresponent.

 

20.- L'entrenament i/o el partit acaba quan l´ entrenador ho diu, no quan els pares venen a cercar els seus fills.

 

PER ELS PARES 

 

 1.- Procurar que els fills assisteixin a tots els entrenaments i partits.

 

 2.- Assistir a les reunions i actes que impliquin el seu fill. Eviteu convertir-vos amb pares-manager-entrenador.

 

 3.- Posar-se en contacte amb l´ entrenador per qualsevol problema igualment per comunicar amb temps si el seu fill no pot assistir a l´ entrenament o partit.

 

  4.- No parlar mai malament de l´ entrenador, companys o pares, tant del nostre equip com del adversari. Respecte als àrbitres.